Disclaimer

De gebruiker van deze site wordt geacht in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht. Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie op de site, dan mag u ons dit melden, graag met verwijzing naar de precieze locatie van de onjuistheden. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. Verder kan het departement niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die op deze site wordt aangeboden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Het kan dat wij alsnog persoonlijke gegevens van u ontvangen, zoals wanneer u ons contacteert via e-mail of via het formulier rond de inleefmomenten. In dat geval worden de gegevens verwerkt door de Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij zullen enkel worden aangewend om u desgevallend een antwoord te bezorgen en voor de organisatie van de inleefmomenten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u een recht op toegang en verbetering van de door u verstrekte gegevens. Meer informatie over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, onder meer op de website www.privacy.fgov.be.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Indien u commercieel gebruik wenst te maken van informatie weergegeven op deze website of indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor eveneens toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail, per brief of per fax. U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken. De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Anysurfer:

Wij streven ernaar de anysurfernormen zo veel mogelijk te respecteren, maar mocht iemand problemen ondervinden of bepaalde informatie niet vinden, gelieve dan contact op te nemen met de webmaster: anne@ikgaervoor.be